CSharp Http Message handler

CSharp HTTP Client
Docs

Handlers kan brukes som middleware for å endre http requesten før den sendes.

Eksempel på å skrive om en URI:

public class CoolifyHandler : DelegatingHandler 
{ 
 protected override async Task<HttpResponseMessage> SendAsync(HttpRequestMessage request, 
 CancellationToken cancellationToken) 
 { 
	if (request.RequestUri.ToString().Contains("whatever")) 
	{ 
 		request.RequestUri = new Uri(request.RequestUri.ToString().Replace("whatever", "whatevzz")); 
 	} 
	
 	return await base.SendAsync(request, cancellationToken); 
 }}

Startup.cs

services.AddTransient<CoolifyHandler>();
services.AddHttpClient<IRedditClient, RedditClient>(opt => 
  { 
 opt.BaseAddress = new Uri(settings.ApiUrl); 
 }) 
 .AddHttpMessageHandler<CoolifyHandler>();