DotNet 7

Minimal API

Minimerer boilerplate for små tjenester

Nytt prosjekt

dotnet new web -o MyApi

Hello World

Program.cs

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

var app = builder.Build();

app.MapGet("/", () => "Hello World!");

app.Run();

HTTP Verb, Dependency Injection og Autentisering

Program.cs

using MiniApi;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddScoped<IJokeService, JokeService>();
builder.Services.AddAuthentication();

var app = builder.Build();

app.MapGet("/", () => "Hello World!");
app.MapGet("/joke", (IJokeService jokeService) => jokeService.GetJoke());

app.MapGet("/secret", [Authorize] () => "Secret content");

app.MapPost("/jokes", (string joke) => $"Postet vits: {joke}");
app.MapPut("/jokes", (string joke) => $"Puttet vits: {joke}");
app.MapDelete("/jokes", (string joke) => $"Slettet vits: {joke}");


app.MapPost("/jokes", (Joke joke) => $"Postet vits av {joke.author}: {joke.content}");

app.Run();


record Joke(string author, string content);
namespace MiniApi;

public interface IJokeService
{
  public string GetJoke();
}

public class JokeService : IJokeService
{
  public string GetJoke()
  {
    return "What does an angry pepper do? It gets jalapeño face.";
  }
}